Login

АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯТА

Аврамов Т.1, Вичева Д.3,Тодоров Сп.1, Костадинов Д.2 , Цолов Ц.1

 

  1. Медицински Университет, УНГ Клиника при УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул.”Бяло море”№8, София 1508, България
  2. Медицински Университет, Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести „Света София”, бул. „Aкад. Ив. Гешов” №19, София, 1456, България
  3. Медицински Университет, УНГ клиника при УМБАЛ „Каспела”, ул. „ София”№64, Пловдив 4001, България

 

Резюме:

Въведение: Изготвянето на алгоритъм за поведение при пациенти със спешни състояния в оториноларингологията стана особено актуално след публикуването на Наредба 10 от 04.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно – носно – гърлени болести”, издадена от министъра на здравеопазването и обнародвана в ДВ, брой 94 от 25.11.2016 г.

Материал и метод: Обект на изготвените алгоритми са ушно – носно – гърлените заболявания определени като спешни по т. 14.4 от Наредба 10. Те са:

14.4.1 Открити и закрити травми на ЛОР органите

14.4.2 Дихателна недостатъчност от инспираторен тип

14.4.3 Кървене от ЛОР – органите

14.4.4 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода

14.4.5 Вътречерепни и орбитални усложнения от УНГ произход

За улесняване на работата ни сме обединили точки 14.4.1 и 14.4.3 в едно и сме ги дифинирали като Открити и закрити травми и кървене от ЛОР органите.

Дискусия: Клиничното решение при всеки конкретен случай трябва да включва комплексен анализ на състоянието на пациента и възможните начини на поведение. Клиничните съображения са тези, които могат да помогнат на лекаря в спешен център да вземе решение каква стратегия да избере базирайки на алгоритъма при всяка отделна група спешни сътояния в оториноларингологията.

Заключение: Тези насоки могат да бъдат преразгледани и коригирани ако е необходимо с оглед на промените в медицинските технологии, нови данни или други аспекти в клиничното поведение.

Ключови думи: спешни състояния, оториноларингология, спешен център

Абривиатури:

АН – артериално налягане

ЕКГ – Електрокардиография

GCS – Glasgow Coma Scale (Глазгоу Кома Скала)

КАИЛ – Клиника по Анестезиология и интензивно лечение

КНБ – Клиника по Неврология

КНХ – Клиника по Неврохирургия

КТ – Компютърна томография

ПТП – Пътнотранспортно произшествие

СМРД – Синдрома на Менингорадикулерно Дразнене

ЧМН – Черепномозъчни Нерви

ЧМТ – Черепно-мозъчна травма

ЦСМП –Централна Спешна Медицинска Помощ